Utilització de materials segons projecte:
> materials nobles; llana, lli , cotó, seda...
> materials reutilitzats; cintes de passamaneria, merceria, rayó, retalls de teixits...
> materials experimentals; làtex, fils elàstics, coure, paper...

Utilización de materiales según proyecto:
> materiales nobles; lana, lino, algodón, seda ...
> materiales reutilizados; cintas de pasamanería, mercería, rayón, recortes de tejidos ...
> materiales experimentales; látex, hilos elásticos, cobre, papel ...

Using materials according to project:
> nobel materials; wool, linen, cotton, silk ...
> reused materials, ribbons trimmings, haberdashery, copper, cutting fabric ...
> experimental materials; latex, elastic thread, copper, paper ...